REKLAMA
Infra
Ochrona
Szelag
START arrow Prawo i transport arrow Infrastruktura transportu w koncepcji zagospodarowania przestrzennego
W numerze 3/2019 m.in.: -

Przegląd konstrukcji autobusowych oferowanych w Europie, prezentowanych na targach autobusowych w 2018 roku

Opory ruchu pojazdów komunikacji miejskiej z napędem elektrycznym – zależności empiryczne

Liberalizacja rynku dalekobieżnych przewozów autobusowych w Niemczech – od konkurencji do monopolu

Autonomiczne auta – wizja niedalekiej przyszłości

Bezpieczeństwo pieszych w krajach rozwijających się na przykładzie Ghany

 

 

Artykuły on-line do nr 12/2017 dostępne w zakładce Do pobrania,

a od 2018 r. na stronie www.ceref.pl

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Infrastruktura transportu w koncepcji zagospodarowania przestrzennego

Tadeusz Dyr

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego kraju, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [12], określa uwarunkowania, cele i kierunki zrównoważonego rozwoju kraju oraz działania niezbędne do jego osiągnięcia. Istotną jej częścią jest rozmieszczenie obiektów infrastruktury transportowej. Z tego punktu widzenia Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) [11] jest najważniejszym krajowym dokumentem strategicznym dotyczącym zagospodarowania przestrzennego kraju, mającym istotny wpływ na kierunki inwestycji infrastrukturalnych w sektorze transportu. 

W KPZK 2030 przedstawiono wizję zagospodarowania przestrzennego kraju w perspektywie do 2030 r., określono cele i kierunki polityki zagospodarowania kraju służące jej urzeczywistnieniu oraz wskazano zasady, mechanizmy koordynacji i wdrażania publicznych polityk rozwojowych mających istotny wpływ terytorialny. KPZK 2030 ma więc wiele cech strategii ogólnorozwojowej, łącząc elementy zagospodarowania przestrzennego z czynnikami rozwoju społeczno-gospodarczego. Przyjęcie perspektywy do 2030 r. ma szczególne znaczenie dla rozwoju sieci transportowej. Ogłoszona w 2010 r. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 661/2010/UE [4] zakłada bowiem, że do 2030 r. powstanie sieć bazowa TEN-T [7]. Planowane w Polsce inwestycje powinny uwzględniać kierunki inwestycji będących przedmiotem wspólnego zainteresowania państw członkowskich Unii Europejskiej, przewidzianych do współfinansowania w ramach instrumentu „Łącząc Europę” [14, 5]. Uwzględniając znaczenie KPZK 2030 dla długoterminowego rozwoju gospodarczego i wpływ tej koncepcji na plany i programy rozwoju infrastruktury transportowej, w niniejszym artykule przedstawiono najważniejsze postanowienia tego dokumentu. Podjęto także próbę oceny wpływu przyjętej koncepcji na rozwój systemu transportowego w Polsce. 

Pełny tekst: AUTOBUSY-TEST 2013 nr 11

< Poprzedni   Następny >
REKLAMA
Clicktrans
Wojtyła 1