REKLAMA
Szelag
Ochrona
Infra
START arrow Unia Europejska arrow Europejska polityka transportowa a koszty zewnętrzne transportu
W numerze 12/2018 m.in.: -

BusWorld Rosja w Moskwie

System Open Payment produkcji R&G dla MKS Mielec

Metody badań autonomii pojazdów elektrycznych

Analiza gotowości autobusów miejskich w wybranych okresach użytkowania

Efekty działań Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa przewozów szkolnych

Artykuły on-line do nr 12/2017 dostępne w zakładce Do pobrania,

a od 2018 r. na stronie www.ceref.pl

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Europejska polityka transportowa a koszty zewnętrzne transportu

dr Beata Zagożdżon  Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki, Zakład Logistyki i Marketingu

Jednym z zasadniczych celów polityki zrównoważonego rozwoju transportu, realizowanej przez UE od kilkunastu lat jest zmniejszenie niekorzystnego wpływu transportu na środowisko naturalne. Osiągnięciu tego celu sprzyja zwiększenie konkurencyjności przyjaznych dla środowiska gałęzi transportu oraz tworzenie uczciwych warunków konkurencji między rodzajami transportu poprzez uczciwe obciążanie ich generowanymi kosztami. Dlatego też jedną z podstawowych zasad polityki transportowej jest zasada ,,zanieczyszczający płaci”. Komisja Europejska dąży do zmiany struktury przewozów, poprzez większe zaangażowanie środków transportu ,,przyjaznych” środowisku, a działania te mają ograniczyć poziom kosztów zewnętrznych.
Celem artykułu jest analiza efektów realizowanej przez UE polityki zrównoważonego rozwoju transportu w odniesieniu do kosztów zewnętrznych transportu. Analizą objęto zmiany wielkości i struktury kosztów zewnętrznych w UE, według gałęzi transportu i rodzajów przewozów oraz według kategorii kosztów. Badania przeprowadzono w korelacji z najważniejszymi czynnikami determinującymi poziom kosztów zewnętrznych, do których zaliczono: wielkość przewozów ładunków i pasażerów, w tym przewozy osób indywidualnymi środkami transportu. Okres badań obejmował lata 1995-2008.

Zagadnienie kosztów zewnętrznych od wielu lat jest obszarem szczególnego zainteresowania UE. Kwestii kosztów poświęcona była Zielona księga z 1995 roku zatytułowana „W kierunku uczciwego i efektywnego ustalania cen w transporcie” (COM(95)691). Komisja zalecała w niej, aby dla potrzeb sektora transportu utworzyć system uczciwego i efektywnego ustalania cen, w którym zostaną uwzględnione te koszty. System ten miał na celu zmniejszenie zakłócenia konkurencji w ramach poszczególnych rodzajów transportu. W Białej księdze z 2001 roku – „Europejska polityka transportowa do 2010 roku: Czas na decyzję” (COM(2001) 370), Komisja określiła cel polegający na ustabilizowaniu udziału przyjaznych dla środowiska rodzajów transportu w ogólnym transporcie na poziomie odnotowanym w 1998 roku. Zalecała w związku z tym podejmowanie środków zmierzających do ożywienia transportu kolejowego, wsparcia transportu morskiego i śródlądowego oraz wzajemnego powiązania wszystkich rodzajów transportu. W lipcu 2008 roku Komisja przedstawiła pakiet środków na rzecz „ekologizacji sektora transportowego”. Składał się on z komunikatów i strategii internalizacji kosztów zewnętrznych wszystkich rodzajów środków transportu. Pakiet ten mógł być traktowany jako pierwszy, istotny etap debaty dotyczącej problemu kosztów zewnętrznych. W kolejnej Białej księdze, opublikowanej dnia 28 marca 2011 roku, w sprawie przyszłości sektora transportu do 2050 roku pod tytułem „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu” (COM(2011) 144) przedstawiono sytuację sektora transportu znajdującego się w fazie przejściowej pomiędzy starymi a nowymi wyzwaniami oraz nakreślono środki mające służyć przezwyciężeniu tych trudności. Komisja określiła cel w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, o co najmniej 60% w 2050 r. w stosunku do poziomu z 1990 roku, bez hamowania rozwoju sektora transportu i ograniczania mobilności. Ustaliła także cel przejściowy w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych o 20% w 2030 roku w stosunku do poziomu z 2008 roku.

PEŁNY TEKST: AUTOBUSY-TEST NR 6/2013

< Poprzedni
REKLAMA
Wojtyła 1
Clicktrans