REKLAMA
Stajniak 3
MLotko
ALotko
Lotko jakosc
START arrow Zasady recenzowania
W numerze 12/2017 m.in.: -

 

 Multimodalny dworzec dla komunikacji autobusowej w Łodzi

 

Trzecia generacja MAN Lion’s Coach i nowy Neoplan Tourliner – autobusy pogranicza klas

 

Mercedes-Benz powraca do napędów hybrydowych

 

Charakterystyka mikroformowania wtryskowego. Konwencjonalne formowanie wtryskowe, dobór materiału, wtryskarki w mikroformowaniu wtryskowym

 

 

 

 

 Artykuły on-line dostępne w zakładce Do pobrania

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Zasady recenzowania

  

 • Każda publikacja przesłana do Redakcji drogą elektroniczną lub pocztową podlega procedurze recenzowania (dwóch recenzentów) i ocenie językowej (redaktor językowy).

 • Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki zatrudniającej Autora. Recenzentów wyznacza Redaktor Naczelny po zasięgnięciu opinii redaktorów tematycznych.

 • W przypadku wykorzystywania w publikacji metod statystycznych publikację ocenia również redaktor statystyczny.

 •  W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów będzie afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

 •  W doborze recenzentów stosuje się model, w którym autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).

 •  W szczególnych przypadkach niemożności dostosowania się do powyższej zasady (wąska problematyka artykułu, brak dużej liczby potencjalnych recenzentów) recenzent będzie podpisał deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów - za konflikt interesów będzie się uznawać zachodzące między recenzentem a autorem:

 • bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), 
 •  relacje podległości zawodowej,
 •  bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 • Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji bez zmian, dopuszczenia artykułu do publikacji po uwzględnieniu uwag zawartych w recenzji lub jego odrzucenia. Druk recenzji do pobrania
 • Zasady kwalifikowania publikacji do druku w wyniku recenzji: 
 • oryginalność publikacji w zaproponowanej metodzie rozwiązania problemu, w zastosowaniu nowych ujęć teoretycznych problemu lub w przedstawieniu interesującego syntetycznego spojrzenia na pewną dziedzinę badań,
 • poprawność terminologiczna zastosowana w publikacji, 
 • poprawność stylistyczna i językowa publikacji,
 • trafny i wystarczający dobór literatury,
 • właściwy dobór materiału ilustracyjnego 
 • Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji w kolejnych numerach czasopisma  nie są ujawniane – lista recenzentów jest raz w roku podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.
 
REKLAMA
Clicktrans
Infra
Wojtyła 1
Kurzawa