REKLAMA
Szelag
Infra
Ochrona
START arrow Zasady recenzowania
W numerze 4/2019 m.in.: -

Solaris Bus and Coach na progu nowego etapu

Radomski Rower Miejski jako alternatywny środek transportu w mieście

Ocena jakości usług transportowych na trasie Lublin–Biała Podlaska

Ocena natężenia ruchu drogowego na wybranych ulicach Szczecina

Zastosowanie nowych technologii w monitorowaniu pojazdów samochodowych

Zrównoważony rozwój a jakość życia

 

 

Artykuły on-line do nr 12/2017 dostępne w zakładce Do pobrania,

a od 2018 r. na stronie www.ceref.pl

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Zasady recenzowania

  

 • Każda publikacja przesłana do Redakcji drogą elektroniczną lub pocztową podlega procedurze recenzowania (dwóch recenzentów) i ocenie językowej (redaktor językowy).

 • Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki zatrudniającej Autora. Recenzentów wyznacza Redaktor Naczelny po zasięgnięciu opinii redaktorów tematycznych.

 • W przypadku wykorzystywania w publikacji metod statystycznych publikację ocenia również redaktor statystyczny.

 •  W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów będzie afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

 •  W doborze recenzentów stosuje się model, w którym autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).

 •  W szczególnych przypadkach niemożności dostosowania się do powyższej zasady (wąska problematyka artykułu, brak dużej liczby potencjalnych recenzentów) recenzent będzie podpisał deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów - za konflikt interesów będzie się uznawać zachodzące między recenzentem a autorem:

 • bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), 
 •  relacje podległości zawodowej,
 •  bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 • Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji bez zmian, dopuszczenia artykułu do publikacji po uwzględnieniu uwag zawartych w recenzji lub jego odrzucenia. Druk recenzji do pobrania
 • Zasady kwalifikowania publikacji do druku w wyniku recenzji: 
 • oryginalność publikacji w zaproponowanej metodzie rozwiązania problemu, w zastosowaniu nowych ujęć teoretycznych problemu lub w przedstawieniu interesującego syntetycznego spojrzenia na pewną dziedzinę badań,
 • poprawność terminologiczna zastosowana w publikacji, 
 • poprawność stylistyczna i językowa publikacji,
 • trafny i wystarczający dobór literatury,
 • właściwy dobór materiału ilustracyjnego 
 • Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji w kolejnych numerach czasopisma  nie są ujawniane – lista recenzentów jest raz w roku podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.
 
REKLAMA
Wojtyła 1
Clicktrans