REKLAMA
Szelag
Ochrona
Infra
START arrow Recenzje arrow Ocena transportowych inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej
W numerze 12/2018 m.in.: -

BusWorld Rosja w Moskwie

System Open Payment produkcji R&G dla MKS Mielec

Metody badań autonomii pojazdów elektrycznych

Analiza gotowości autobusów miejskich w wybranych okresach użytkowania

Efekty działań Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa przewozów szkolnych

Artykuły on-line do nr 12/2017 dostępne w zakładce Do pobrania,

a od 2018 r. na stronie www.ceref.pl

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Ocena transportowych inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej

Nakładem Instytutu Naukowo-Wydawniczego „SPATIUM” wydana została książka „Ocena transportowych inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej”, autorami której są Tadeusz Dyr i Paweł Kozubek. Jej celem jest prezentacja podstaw teoretycznych i rozwiązań praktycznych ewaluacji projektów inwestycyjnych w sektorze transportu, na realizację których beneficjenci ubiegają się o wsparcie z funduszy Unii Europejskiej. Celowi temu podporządkowany został układ książki. Materiał w niej zawarty podzielony został na osiem rozdziałów.

W pierwszej części książki, zgodnie z metodyką naukową, autorzy przedstawili rozważania teoretyczne, niezbędne dla realizacji zasadniczego celu dotyczące infrastruktury transportu (rozdział 1), inwestycji infrastrukturalnych (rozdział 2), ich finansowania z funduszy Unii Europejskiej (rozdział 3) oraz systemu instytucjonalnego wdrażania programów operacyjnych (rozdział 4). Pozwoliły one na identyfikację podstaw teoretycznych oraz wymogów i wytycznych odnoszących się do oceny transportowych inwestycji infrastrukturalnych. Ich rozwinięcie znalazło się w rozdziale poświęconym pomiarowi efektywności (rozdział 5). Ta część publikacji zawiera także szczegółową prezentację zasad prognozowania strumieni pieniężnych dla potrzeb oceny finansowej (rozdział 6) i ekonomicznej (rozdział 7), będącej przedmiotem ostatniego rozdziału. Przedstawiono w nim zasady obliczania wskaźników efektywności finansowej i ekonomicznej, ustalania poziomu dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej oraz weryfikacji trwałości finansowej. W rozdziale tym omówiono także metody i zasady oceny ryzyka projektów inwestycyjnych w sektorze transportu.
Autorzy opracowania potrafili powiązać teoretyczne rozważania dotyczące zagadnień infrastrukturalnych w transporcie z problemami oceny ich efektywności oraz sposobów finansowania. W dotychczasowej literaturze przedmiotu brak jest pozycji prezentujących metodykę podejścia o takim zakresie narzędziowym. Rozważania poza opisem werbalnym opierają się o konkretne wielkości liczbowe zebrane z bardzo wielu źródeł informacyjnych. Szczególnie cenną wartością metodyczną są prezentowane formuły matematyczne do obliczania istotnych kategorii ekonomicznych, takich jak np. efektywność inwestycji, wielkość potrzebnych nakładów, kosztów utrzymania i eksploatacji inwestycji, ryzyka inwestycyjnego czy korzyści, jakie niesie nowa inwestycja dla otoczenia. Podkreślić należy bogate wykorzystanie źródeł bibliograficznych, z jakich korzystali autorzy zarówno w prezentowaniu kategorii ekonomicznych, jakimi się posługują oraz formuł matematycznych. Wykazana jest dobra znajomość warsztatu naukowego, co świadczy o dużej wiedzy Autorów jak również rzetelności i wartości naukowej treści zawartej w książce.
„Ocena transportowych inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej” łączy rozważania teoretyczne z praktycznymi problemami sporządzania analizy i oceny finansowej i ekonomicznej inwestycji infrastrukturalnych. Stanowić może zatem źródło wiedzy dla ekspertów zajmujących się opracowywaniem studiów wykonalności i oceną inwestycji infrastrukturalnych, w tym dla pracowników jednostek administracji publicznej odpowiedzialnych za wdrażanie programów operacyjnych. Odbiorcami mogą być także pracownicy naukowi i studenci kierunków ekonomia, gospodarka przestrzenna, logistyka i transport oraz inne osoby zainteresowane zagadnieniami oceny przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze transportu.
prof. dr hab. Wojciech Bąkowski

< Poprzedni   Następny >
REKLAMA
Wojtyła 1
Clicktrans