REKLAMA
Szelag
Infra
Ochrona
START arrow Unia Europejska
W numerze 4/2019 m.in.: -

Solaris Bus and Coach na progu nowego etapu

Radomski Rower Miejski jako alternatywny środek transportu w mieście

Ocena jakości usług transportowych na trasie Lublin–Biała Podlaska

Ocena natężenia ruchu drogowego na wybranych ulicach Szczecina

Zastosowanie nowych technologii w monitorowaniu pojazdów samochodowych

Zrównoważony rozwój a jakość życia

 

 

Artykuły on-line do nr 12/2017 dostępne w zakładce Do pobrania,

a od 2018 r. na stronie www.ceref.pl

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Unia Europejska
Plan inwestycji strategicznych dla Europy

Tadeusz Dyr, Agata Pomykała

Zwiększenie konkurencyjności Europy i pobudzenie inwestycji sprzyjających tworzeniu miejsc pracy – zgodnie z deklaracją złożoną przez Jeana-Claude’a Junckera w wystąpieniu poprzedzającym głosowanie nad zatwierdzeniem przez Parlament Europejski jego kandydatury na nowego szefa Komisji Europejskiej w dniu 15 lipca 2014 r. – jest priorytetem Komisji Europejskiej. W myśl tej idei Komisja Europejska przygotowała trójelementową inicjatywę przyśpieszenia procesu wychodzenia z kryzysu i wzrostu inwestycji w latach 2015–2017. Założenia tej koncepcji przedstawiono w niniejszym artykule. 

Czytaj całość...
Europejska strategia w zakresie paliw alternatywnych

 Tadeusz Dyr

W styczniu br. opublikowany został komunikat dotyczący europejskiej strategii mającej na celu wzrost wykorzystania w sektorze transportu Unii Europejskiej paliw ze źródeł alternatywnych. Jej celem jest jest stworzenie długoterminowych ram polityki na rzecz kierowania rozwojem technologicznym i inwestycjami przy rozpowszechnianiu paliw alternatywnych i uzyskania zaufania konsumentów. 

Czytaj całość...
Europejskie dobre praktyki w zakresie infomobilności a regionalne plany transportowe

Izabela Jeleń, Bartosz Guszczak

Infomobilność odnosi się do procedur, systemów i urządzeń opartych na inteligentnych systemach transportowych (Intelligent Transportation Systems – ITS) oraz usługach, które zwiększają mobilność osób i towarów poprzez gromadzenie, przetwarzanie i dystrybucję informacji. Aplikacje infomobilne mogą być stosowane zarówno przez operatorów mobilnych, jak i przez każdego użytkownika, dla wszystkich rodzajów transportu. Usługi infomobilne są dedykowane do dynamicznego zarządzania publicznym i prywatnym transportem, pojazdami oraz ruchem drogowym (np. informacjami dotyczącymi wypadków drogowych). Zastosowanie ITS umożliwia zintegrowanie systemu transportowego, gdzie połączenie jego elementów służy uzyskaniu większej efektywności, bezpieczeństwa i ochronie środowiska. 

Czytaj całość...
Europejska polityka transportowa a koszty zewnętrzne transportu

dr Beata Zagożdżon  Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki, Zakład Logistyki i Marketingu

Jednym z zasadniczych celów polityki zrównoważonego rozwoju transportu, realizowanej przez UE od kilkunastu lat jest zmniejszenie niekorzystnego wpływu transportu na środowisko naturalne. Osiągnięciu tego celu sprzyja zwiększenie konkurencyjności przyjaznych dla środowiska gałęzi transportu oraz tworzenie uczciwych warunków konkurencji między rodzajami transportu poprzez uczciwe obciążanie ich generowanymi kosztami. Dlatego też jedną z podstawowych zasad polityki transportowej jest zasada ,,zanieczyszczający płaci”. Komisja Europejska dąży do zmiany struktury przewozów, poprzez większe zaangażowanie środków transportu ,,przyjaznych” środowisku, a działania te mają ograniczyć poziom kosztów zewnętrznych.
Celem artykułu jest analiza efektów realizowanej przez UE polityki zrównoważonego rozwoju transportu w odniesieniu do kosztów zewnętrznych transportu. Analizą objęto zmiany wielkości i struktury kosztów zewnętrznych w UE, według gałęzi transportu i rodzajów przewozów oraz według kategorii kosztów. Badania przeprowadzono w korelacji z najważniejszymi czynnikami determinującymi poziom kosztów zewnętrznych, do których zaliczono: wielkość przewozów ładunków i pasażerów, w tym przewozy osób indywidualnymi środkami transportu. Okres badań obejmował lata 1995-2008.

Czytaj całość...
REKLAMA
Clicktrans
Wojtyła 1