REKLAMA
MLotko
Stajniak 3
ALotko
Stajniak 2
Stajniak 1
START arrow Prawo i transport
W numerze 10/2017 m.in.: -

Nowoci targw Busworld Europe 2017 w Kortrijk

Aktualne trendy rozwoju autobusw turystycznych na przykadzie testw przeprowadzonych w ramach Coach Euro Test 2017 w Linkoping

25 lat Zarzdu Komunikacji Miejskiej w Gdyni

Technologie recyklingu filtrw czstek staych (DPF) z wyeksploatowanych autobusw z silnikiem wysokoprnym

Prezentacja rozwiza z zakresu elektromobilnoci w fabryce Volvo

 

 

 Artykuy on-line dostpne w zakadce Do pobrania

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Prawo i transport
Plan transportowy wojewdztwa podlaskiego  dylematy rozwoju transportu publicznego

Adam Wykowski

Plany transportowe s istotnym instrumentem kreowania rozwoju transportu publicznego. W artykule przedstawiono dylematy kreowania planu transportowego w wojewdztwie podlaskim. Autor wskazuje sabe strony tego planu. 

Czytaj cao...
Infrastruktura transportu w koncepcji zagospodarowania przestrzennego

Tadeusz Dyr

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego kraju, zgodnie z ustaw z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [12], okrela uwarunkowania, cele i kierunki zrwnowaonego rozwoju kraju oraz dziaania niezbdne do jego osignicia. Istotn jej czci jest rozmieszczenie obiektw infrastruktury transportowej. Z tego punktu widzenia Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) [11] jest najwaniejszym krajowym dokumentem strategicznym dotyczcym zagospodarowania przestrzennego kraju, majcym istotny wpyw na kierunki inwestycji infrastrukturalnych w sektorze transportu. 

Czytaj cao...
Performance Management w zarzdzaniu rentownoci kursw przewozowych

Micha Kowalski, Janusz Nesterak, Stanisaw Wodyski, Anna elaszczyk

 
 

Wspczesne zarzdzanie odbywajce si w warunkach duej dynamiki otoczenia oraz silnej presji rozwojowej, wymuszonej wzrostem konkurencji i zwikszonymi oczekiwaniami klientw, wymaga od menederw wykorzystania w procesach decyzyjnych wszechstronnej informacji. Podejcie takie stanowi istot koncepcji Performance Management (PM), ktrej powicony zosta niniejszy artyku. W literaturze anglosaskiej pojcie performance management wystpuje od wielu lat, a jego znaczenie jest stale rozwijane. W efekcie pojawiaj si nowe koncepcje i narzdzia wspomagajce stosowanie tego podejcia w praktyce gospodarczej. W Polsce problematyka Performance Management nie bya dotychczas przedmiotem szerszych publikacji. Nieliczne opracowania prezentoway to zagadnienie wycznie w ujciu zarzdzania finansowego w jednostkach biznesowych. Sam termin performance management tumaczony jest na jzyk polski bardzo rnie, jako: zarzdzanie wydajnoci, zarzdzanie efektami, zarzdzanie przez efekty, zarzdzanie efektywnoci, zarzdzanie wynikami, zarzdzanie osigniciami czy zarzdzanie dokonaniami.

 

PKS w Ostrowcu w. SA, jako przewonik speniajcy wymogi operatora publicznego transportu zbiorowego (ptz) w wietle ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym zainicjowa i w ramach projektu witokrzyski Transfer Wiedzy – wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki w wyniku wsppracy, ktrej celem by transfer wiedzy pomidzy pracownikami naukowymi jako staystami a przedsibiorstwem, doprowadzi do zbudowania autorskiego modelu ekonomicznego, ktrego gwne zaoenia przedstawia niniejszy artyku. Model opracowany zosta w oparciu o specyfik dziaalnoci przedsibiorstwa przewozowego wiadczcego usugi transportu publicznego w wietle nowego adu prawnego w publicznym transporcie zbiorowym, przy wykorzystaniu narzdzi Performance Management – zgodnie z metodyk stosowan w rachunkowoci zarzdczej i controllingu.

 

Artyku prezentuje metodyk wdroenia oraz moliwoci wykorzystania narzdzi Performance Management w przedsibiorstwie publicznego transportu zbiorowego osb i wynikajcych z nich korzyci w szczeglnoci w kontekcie wymienionych regulacji prawnych.

Czytaj cao...
REKLAMA
Infra
Wojtya 1
Clicktrans