REKLAMA
Infra
Ochrona
Szelag
START arrow Przewoźnicy i sys. trans.
W numerze 3/2019 m.in.: -

Przegląd konstrukcji autobusowych oferowanych w Europie, prezentowanych na targach autobusowych w 2018 roku

Opory ruchu pojazdów komunikacji miejskiej z napędem elektrycznym – zależności empiryczne

Liberalizacja rynku dalekobieżnych przewozów autobusowych w Niemczech – od konkurencji do monopolu

Autonomiczne auta – wizja niedalekiej przyszłości

Bezpieczeństwo pieszych w krajach rozwijających się na przykładzie Ghany

 

 

Artykuły on-line do nr 12/2017 dostępne w zakładce Do pobrania,

a od 2018 r. na stronie www.ceref.pl

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Przewoźnicy i sys. trans.
Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (cz. 3)

Tadeusz Dyr

22 stycznia 2013 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Strategii rozwoju transportu do 2020 r. (dalej SRT), przedłożoną przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Dokument ten wyznacza najważniejsze kierunki działań oraz ich koordynację w obszarze swojego funkcjonowania. Wdrożenie strategii ma pozwolić nie tylko na usunięcie aktualnie istniejących barier, ale także na stworzenie nowej jakości w infrastrukturze transportowej, zarządzaniu i systemach przewozowych.

W pierwszej części niniejszego artykułu omówiono miejsce strategii rozwoju transportu w systemie zintegrowanych strategii rozwoju kraju. Przedstawiono także cele strategii do 2020 r. Druga część artykułu zawierała syntetyczną prezentację diagnozy polskiego systemu transportowego oraz prognozy popytu na transport. W ostatniej, trzeciej części artykułu omówiono zasady budowania zintegrowanego systemu transportowego i zarządzania nim oraz zagadnienia transportu i ograniczania negatywnego wpływu na środowisko.

 


Czytaj całość...
Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (cz. 2)

Tadeusz Dyr

 Podstawą kreowania strategii rozwoju transportu jest diagnoza stanu polskiego systemu transportowego. W omawianym dokumencie obejmuje ona:

- stan infrastruktury,

- potencjał przewozowy,

- rynek przewozów pasażerskich i towarowych,

- bezpieczeństwo,

- oddziaływanie na środowisko,

- dostępność transportową.

 Przeprowadzona ocena stanu sektora transportu kończy się analizą SWOT, pozwalającą na zidentyfikowanie mocnych i słabych stron polskiego transportu oraz szans i zagrożeń. Umożliwia to zaplanowanie przedsięwzięć inwestycyjnych i zmian systemowych w transporcie, które wykorzystają atuty systemu oraz eliminują jego słabości.

Czytaj całość...
Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (cz.1)

Tadeusz Dyr

22 stycznia 2013 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Strategii rozwoju transportu do 2020 r., przedłożoną przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Dokument ten wyznacza najważniejsze kierunki działań oraz ich koordynację w obszarze swojego funkcjonowania. Wdrożenie strategii ma pozwolić nie tylko na usunięcie aktualnie istniejących barier, ale także na stworzenie nowej jakości w infrastrukturze transportowej, zarządzaniu i systemach przewozowych.

Integralną częścią Strategii rozwoju transportu do 2020 r. jest prognoza oddziaływania na środowisko. Jej przygotowanie miało na celu wskazanie najważniejszych pól konfliktowych i ewentualnych problemów dotyczących realizacji Strategii. Podsumowanie tej prognozy stanowi załącznik do Strategii rozwoju transportu.

Czytaj całość...
Transport trolejbusowy w kształtowaniu zrównoważonej mobilności miejskiej na przykładzie Gdyni

Marcin Wołek

Europejska polityka transportowa zakłada m.in. zmniejszenie o połowę liczby samochodów o napędzie konwencjonalnym w transporcie miejskim do 2030 r. oraz eliminację ich z miast do 2050 r. U podstaw tak rygorystycznie sformułowanego celu leży z jednej strony dążenie do ograniczenia emisji CO2 w miastach, z drugiej zaś chęć uniezależnienia europejskiego sektora transportu od ropy naftowej i jej pochodnych. Sektor ten odpowiada bowiem za 2/3 ogółu zapotrzebowania na ropę naftową w Unii Europejskiej. Jako paliwa alternatywne mogące zastąpić ropę naftową wskazuje się gaz (CNG, biogaz), trakcję elektryczną oraz, w trudnej do sprecyzowania przyszłości, wodór.

Czytaj całość...
<< Start < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 10 - 13 z 13
REKLAMA
Wojtyła 1
Clicktrans